Kims Coiffure  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kims Coiffure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

 • Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Kims Coiffure vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebbent voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Kims Coiffure heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Kims Coiffure geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Kims Coiffure is op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens, wij willen je hierop wijzen en deze respecteren.

Kims Coiffure is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy policy - of in algemenere zin - vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Kims Coiffure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor deze doelstelling kan Kims Coiffure de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Kims Coiffure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Kims Coiffure verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief. Voor deze doelstelling kan Kims Coiffure de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Kims Coiffure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat men aangemeld is.

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Kims Coiffure
De Hoge Bogerd 122
3342 GD Hendrik-Ido-Ambacht
mail@kimscoiffure.nl

Evo producten

OiVita producten

Inspiratie

Bruidskapsels